Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması Projesi

ROMSID Projesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. Projenin Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir (MFİB). Projenin Lider Kurumu Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığıdır. Lider Kurum, ilgili sektördeki eylemlerin programlanması ve izlenmesinden sorumludur. 8 Temmuz 2020 tarihinde başlayan proje 30 ay süreyle uygulanacaktır.

Proje, Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın ulusal ve yerel düzeyde etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kapsayıcı bir yaklaşımla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sorumlu ve ilgili diğer kamu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesiyle güçlü izleme, değerlendirme ve koordinasyon mekanizmaları oluşturarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Projenin Genel Amacı

Proje, Türkiye’de Roman İzleme Değerlendirme Mekanizmasının güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Projenin Hedefi

Proje’nin hedefi Romanlara ilişkin temel hak ve özgürlükler alanında ölçülebilir bir ilerleme kaydetmektir. 

Beklenen Proje Sonuçları

Sonuç 1: Roman vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi’nin uygulanması için bir izleme ve değerlendirme (İ & D) çerçevesinin ve ilgili uygulamaların oluşturulması.

Sonuç 2: Kilit personel, özellikle de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (ASHB) ilgili personeli arasında İ & D kapasitesinin geliştirilmesi.

Sonuç 3: Hem ulusal düzeyde hem de yerel düzeyde Strateji Belgesi’nin izleme ve değerlendirilmesine ilişkin farklı paydaş kurumlar arasında iş birliği, koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesi.

Projenin çalışma planı, yukarıda tanımlanan üç temel sonuca ulaşmaya yönelik olarak tasarlanmış 17 farklı faaliyetten oluşmaktadır. Bu faaliyetlerden en önemlisi, yeni uygulamaları tanımlayan operasyonel kılavuzlarla birlikte kapsamlı bir İ & D çerçevesinin tasarlanması, sosyal içerme politikalarının ve özellikle de Strateji Belgesi’nin uygulanmasının izlenmesini ve değerlendirilmesini desteklemeye yönelik BT tabanlı bir bilgi sisteminin kurulması ve İ & D faaliyetlerine katılan paydaş kurumların rollerini ve sorumluluklarını belirlemek için bir iletişim ve işbirliği planının hazırlanmasıdır.

Proje Faaliyetleri