Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi, 2016’da kabul edilen kapsamlı bir strateji belgesidir ve 2016-2021 yıllarını kapsar. Strateji Belgesinin uygulanması için iki eylem planı hazırlanmıştır. İlk aşama eylem planı 2016-2018 arasındaki üç yıllık dönemi, ikinci aşama eylem planı ise 2019-2021 arasındaki üç yıllık dönemi kapsamaktadır.
 
Türkiye’deki Strateji Belgesinde beş politika sektörünün hepsinde, tanımlanan stratejik amaç ve hedeflerde, Roman topluluğuna ilişkin sosyal içermenin teşvik edilmesiyle ilgili temel konular ele alınmaktadır. 2017’de SIROMA Projesi kapsamında toplanan anket verilerine dayalı olarak Türkiye’deki Romanların sosyal durumuna ilişkin ülke çapındaki araştırma, Strateji Belgesi’nde belirtilen stratejik amaç ve hedeflerde, beş politika sektörünün her birine ilişkin temel konuların ele alındığına dair kanıtlar sunmaktadır.
 
Strateji belgesinde tanımlanan temel uygulama ilkeleri doğru, iddialı ve uluslararası en iyi uygulamalarla uyumludur. İlk aşama eylem planı, beş politika sektörünün tümünü kapsayan 17 farklı eylem içermektedir.
 
İkinci aşama eylem planı (2019-2021), bazı politika sektörleri için ölçülebilir hedef göstergeler sunmaktadır (örneğin faydalanıcıların sayısı ve eğitim etkinlikleri gibi düzenlenen faaliyetlerin sayısı). İstihdam, sağlık ve sosyal hizmetler ve sosyal yardım sektörleri için, faydalanıcıların sayısı ve düzenlenen faaliyetlerin sayısı gibi temel göstergelere ilişkin kesin hedefler sunularak politika uygulamasının güvenilir bir şekilde izlenmesi ve başarısının değerlendirilmesi mümkün kılınmıştır.
 
Strateji belgesinde, temel uygulama ilkelerinden biri olarak “etkili izleme ve yeniden tasarım” açıklanmaktadır ve iki eylem planında da ilk eylem izleme ve değerlendirmedir. ASHB, İ & D’den doğrudan sorumlu olan kurum iken, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve STK’lar dolaylı paydaşlar olarak belirlenmiştir. Strateji Belgesi politikalarının uygulanmasını izlemek amacıyla 2017 yılında bir İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulmuş ve 8 Şubat 2017 tarihinde İzleme ve Değerlendirme Kuruluna ilişkin bir yönerge yayımlanmıştır. ATHGM, Kurulun sekretaryası olarak hareket etme sorumluluğuna sahiptir. Kurul, Ulusal İrtibat Noktası, Teknik Destek Sekreterliği, farklı kamu kurumları, üniversiteler ve Roman STK’larının temsilcilerini içeren disiplinler arası bir organdır.  İzleme ve Değerlendirme Kurulunun raporları, gerçekleştirilen faaliyetlere sistematik bir genel bakış sağlar ve uygulamaya ilişkin temel rakamları (faydalanıcı ve düzenlenen müdahale sayısı gibi) sunmaktadır.

Strateji Belgesi

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) II. Aşama Eylem Planı (2019-2021)