Önemli Roman nüfusunun yaşadığı AB ülkelerindeki gelişmelere paralel olarak, Türkiye’de Romanların durumunu iyileştirmeye yönelik politika gelişmeleri ivme kazanmıştır. Roman İçerme Çalışmaları sonrası, başta aşağıdakiler olmak üzere önlemler uygulamaya konmuş ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir:
  • 2009 yılında Roman Sivil Toplum Kuruluşları ile bir çalıştay düzenlenmiştir.
  • 2010 yılında Sayın Başbakanımız yaklaşık 15.000 Roman vatandaşla görüşmüştür.
  • 2011 yılında bazı Roman STK'ların tavsiyeleri dikkate alınarak Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 'Roman Çocukları için Eğitim Fırsatlarının Artırılması' çalıştayları düzenlenmiştir.
  • Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ‘Romanların İş Gücü Piyasasına Katılımı’ çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
  • İçişleri Bakanlığı (İB) ayrıca tüm Roman vatandaşlara herhangi bir ücret almadan kimlik kartı verilmesine yönelik önlemler almıştır.
  • Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Projesi (SIROMA), IPA 2007-2013'ün 4. bileşeni olan İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında 2015-2017'de uygulanmıştır. Faydalanıcı eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve eş faydalanıcılar MEB ve Sağlık Bakanlığı’ydıdi. Proje, Strateji Belgesi'nin başlatılmasına katkıda bulunmuş ve başta Romanlar olmak üzere dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına entegrasyonunu teşvik etmiştir. İş gücü piyasası ve sosyal korumaya ilişkin mekanizmalar ve kurumlar arasındaki işleyişi ve koordinasyonu teşvik etmiştir. Roman nüfusunun yüksek olduğu ilçelerde Mülga Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sorumluluğunda 12 ildeki İl Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) bünyesinde 20 Sosyal Hizmet Koordinasyon Birimi (SHKB) kurulmuştur.
2011 yılından bu yana, tüm Roman girişimleri için koordinasyon görevi ve Strateji Belgesi’ni hazırlama ve izleme sorumluluğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (ATHGM) verilmiştir.

Avrupa Komisyonu (AK), 2014-2020 mali yardımına ilişkin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) II Yönetmeliği uyarınca, 2014 yılında Türkiye için Yol Gösterici Strateji Belgesini (2014-2020) kabul etmiştir. Bu belgede mali yardıma ilişkin öncelikler belirtilmektedir. Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar bölümü kapsamında, Yargı ve Temel Haklar, 23. Fasıldaki öncelikleri içeren bir alt bölüm olarak tanımlanmaktadır. Romanlara ilişkin sosyal içerme ile ilgili konular 19. Fasılda ele alınmaktadır. Türkiye’nin AB’ye Katılımı için Ulusal Eylem Planının 2. Aşaması (2015-2019), Roman katılımıyla ilgili öncelikleri içermektedir. Ayrıca Romanların eğitimi, istihdamı ve sosyal içerilmesi sırasıyla 26. ve 19. Fasıllarda ele alınmaktadır.

Türkiye, Güneydoğu Avrupa Bölgesel İşbirliği Konseyinin (BİK) desteğiyle Roman Entegrasyonu 2020 Girişimine katılmış ve AÇSHB’yi Girişim için Ulusal Roman İrtibat Noktası olarak belirlemiştir. Türkiye’de İlk Halkla Diyalog Forumu, 13 Eylül 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiş olup bu etkinlik, Roman katılımı politikalarının ve bunların uygulanmasının değerlendirilmesi için BİK Roman Entegrasyonu 2020 Eylem Ekibi tarafından Türkiye Ulusal Roman İrtibat Noktası ile yakın işbirliği içinde düzenlenmiştir. Türkiye, Avrupa Konseyi Roman Uzmanları Geçici Komitesine (CAHROM) üye olmuş ve AÇSHB CAHROM üyesi ve Türkiye’nin vekili olarak atanmıştır. Böylelikle Türkiye, Roman sorunlarına ilişkin hükümetler arası çalışmalarda aktif hale gelmiştir. CAHROM’nin faaliyeti halihazırda, Roman ve Gezginlerin haklarının korunması ve desteklenmesi ve sosyal içerilmelerine yönelik olarak Avrupa Konseyinin hükümetler arası çalışmalarını yönlendiren bir komite olan ADI-ROM yapısı çerçevesinde devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 2016-2021 yılları için Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve 2016-2018 ve 2019-2021 için AB Çerçevesi hedefleri ve Avrupa 2020 hedefleri ile tutarlı olan iki orta vadeli eylem planını kabul etmiştir. AB ülkelerinde Strateji Belgesi, kural olarak dört öncelikli alana sahipken, Türkiye’nin Strateji Belgesi kapsamı daha geniştir ve şu beş öncelikli alandan oluşmaktadır: 1)Eğitim, 2)istihdam, 3)barınma, 4)sağlık ve 5)sosyal hizmetler ve sosyal yardım.